Hur hänger ölpriset ihop med lycka?

Av: MJ

Svenska medborgare uppger år efter år i undersökningar att de är bland de lyckligaste i världen eller EU beroende på vilken mätning det är. Det har hänt att svenskarna ligger på första plats. Ibland är det danskarna som ligger i topp i mätningarna eller så är det finnarna. Just nu är det finnarna som ligger före övriga nordiska länder. Även holländarna och österrikarna ligger högt. Bland EU-länderna är det Bulgarien och Grekland som ligger i botten.

Det kan vara lite svårt att få ihop att ölpriserna är höga i de länder där medborgarna skattar sig själva som lyckliga medan de är låga i länder där de skattar sig mindre lyckliga. Ölen, inom EU, är som dyrast i Sverige, Danmark och Finland. Även Fransk öl är dyr. EUs billigaste öl finns i Bulgarien. Även Tjeckien och Polen har billig öl.

Bulgariskt öl, billigast i EU.

Ska man utgå ifrån att det finns ett samband mellan upplevd lycka och tillgången till billig öl? Alltså ett omvänt samband där lägre priser ger mindre lycka. Kan det vara så att billigare öl är sämre öl och att det gör människor mindre lyckliga? Eller kan det vara så att billigare öl leder till mer drickande och att det gör folket mindre lyckliga?

Jag skulle säga att sambanden är ganska små. Det är andra faktorer som spelar in. För det första tror jag att köpkraft är ett mått som behöver tas med i beräkningen. Köpkraften i Sverige är mer än dubbelt så hög som den är i Bulgarien. Vi svenskar upplever inte att ölen är så förfärligt dyr medan bulgarerna inte upplever att ölen är särskilt billig. Däremot tycker vi svenskar att ölen i östeuropa är billig. Väldigt billig.

För det andra finns det en rad samhällsfaktorer som inverkar på upplevelsen av lycka. Om förtroendet för centrala insitutioner är låg och korruptionen är hög kan man inte känna sig helt trygg i sitt hemland. Bulgarerna upplever mer än några andra EU-länder att korruptionen är hög tätt följt av grekerna medan svenskarna ligger lågt på skalan. Danmark har lägst korruption enligt danskarnas egen upplevelse. Sverige har högst sysselsättningsgrad inom EU medan Grekland har lägst sysselsättningsgrad.

Vi lever i ett land där vi har relativt hög köpkraft, relativt hög sysselsättningsgrad, relativt högt förtroende för våra centrala institutioner och relativt låg korruption. För oss är det rimligt att betala för ölen och bostäder mm. Bulgarien och Grekland har låg köpkraft, låg sysselsättningsgrad, lågt förtroende för centrala institutioner och hög korruption. Där varken vill eller kan de betala för en dyr bostad och har inte råd med allt för många öl.

Många mår bra av öl men det räcker tydligen inte för att en hel befolkning ska känna sig lyckliga. Svaret på frågan hur ölpriset hänger ihop med lycka är därför: Antagligen inte alls.

12 Apr 2019